Hệ thống thiết bị chuyên dùng điều trị

Hệ thống thiết bị chuyên dùng điều trị

Gói thầu 9
2009
2009-2010
Giá gói thầu:
 • 7.150.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói