gói thầu số 2

gói thầu số 2

1
25/8/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 799.751.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói