Trang thiết bị phòng thí nghiệm và máy chiếu xạ túi máu

Trang thiết bị phòng thí nghiệm và máy chiếu xạ túi máu

ICB-PP1-2008-MEQ-1
Quý 3/2008
Quý 4/2008 và Quý 1/2009
Giá gói thầu:
 • 569.500 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói