Nội thất rời cho Trung tâm truyền máu khu vực Hà Nội

Nội thất rời cho Trung tâm truyền máu khu vực Hà Nội

ICB-PP3-2008-MF-1
Quý 3/2008
Quý 1/2009 và Quý 2/2009
Giá gói thầu:
 • 5.022.809.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói