In sổ sách tài liệu cho dự án

In sổ sách tài liệu cho dự án

01
Q3/2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 258408000 (VND)
 • Viện trợ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói