Thi công xây dựng ĐZ 110kV và thay dây chống sét

Thi công xây dựng ĐZ 110kV và thay dây chống sét

PC3-110-DX-W02
Tháng 6-10/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 1559025695.70 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo thời gian