Khảo sát kỹ thuật ĐZ&TBA, lập TKBVTC-DT phần ĐZ 110kV

Khảo sát kỹ thuật ĐZ&TBA, lập TKBVTC-DT phần ĐZ 110kV

01 TVTK-DX
Tháng 3/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 265919000.00 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm