Giám sát (giám sát khảo sát; giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị)

Giám sát (giám sát khảo sát; giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị)

GS-DX
Tháng 3-10/2008
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 454236000.00 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm