Giám s độc lập thực hiện công tác đền bù, GPMB, tái định cư

Giám s độc lập thực hiện công tác đền bù, GPMB, tái định cư

GSDL-DX
Tháng 4-8/2008
Theo tiến độ thực hiện RP, EIA và đến khi công trình hoàn thành
Giá gói thầu:
 • 20000000.00 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói