Mua sắm hệ thống lập trình CNC và thiết bị đo dao vạn năng gia công cắt gọt thuộc PTN Công nghệ Cơ khí

Mua sắm hệ thống lập trình CNC và thiết bị đo dao vạn năng gia công cắt gọt thuộc PTN Công nghệ Cơ khí

01
Tháng 8/2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 3499826000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói