Mua sắm thiết bị phụ trợ cho PTN Công nghệ Cơ khí

Mua sắm thiết bị phụ trợ cho PTN Công nghệ Cơ khí

04
Tháng 8/2008
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 436383000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói