Gói thầu San lấp mặt bằng, hàng rào chung quanh, nhà bảo vệ (phân kỳ 1)

Gói thầu San lấp mặt bằng, hàng rào chung quanh, nhà bảo vệ (phân kỳ 1)

Gói thầu 1
Năm 2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.247.170.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu