Gói thầu thiết bị phòng âm nhạc (phân kỳ 2)

Gói thầu thiết bị phòng âm nhạc (phân kỳ 2)

Gói thầu 3
Năm 2010
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 315.700.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói