Gói thầu máy phát điện dự phòng (phân kỳ 2)

Gói thầu máy phát điện dự phòng (phân kỳ 2)

Gói thầu 8
Năm 2010
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 110.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói