Đào và tái lập mương cáp ngầm

Đào và tái lập mương cáp ngầm

2
tháng 8/2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 22494870000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá