Gói thầu số 3 xây dựng Nhà học – thực hành và các hạng mục phụ trợ Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Đông Triều

Gói thầu số 3 xây dựng Nhà học – thực hành và các hạng mục phụ trợ Trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Đông Triều

01
Trong quý 3/2008
350 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.444.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu