Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành

4
tháng 10/2008
Theo tiến độ của dự án, đảm bảo đáp ứng đầy đủ cho công tác quản lý và vận hành
Giá gói thầu:
 • 285239000 (VND)
 • JBIC
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá