Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng bao gồm xây dựng kiến trúc toàn trạm và cột an ten

Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng bao gồm xây dựng kiến trúc toàn trạm và cột an ten

5
tháng 10/2008
Theo tiến độ thi công của dự án
Giá gói thầu:
 • 263666000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm