Công tác giám sát thi công phần lắp đặt VTTB điện và xây lắp đường dây 110kV nhánh rẽ.

Công tác giám sát thi công phần lắp đặt VTTB điện và xây lắp đường dây 110kV nhánh rẽ.

6
tháng 10/2008
Theo tiến độ thi công của dự án
Giá gói thầu:
 • 622360000 (VND)
 • JBIC
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm