Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

1
09/2008-12/2008
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.218.168.169 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói