Gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng tuyến cống thoát nước từ cọc C01 đến hết cọc C22

Gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng tuyến cống thoát nước từ cọc C01 đến hết cọc C22

01
Quý III/2008
Tối đa 210 ngày
Giá gói thầu:
 • 53.957.503.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá