Gói thầu xây lắp số 2: Xây dựng tuyến cống thoát nước từ cọc C22 đến hết cửa xả cọc C37

Gói thầu xây lắp số 2: Xây dựng tuyến cống thoát nước từ cọc C22 đến hết cửa xả cọc C37

02
Quý III/2008
Tối đa 180 ngày
Giá gói thầu:
 • 37.093.151.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá