Gói R2: Xây dựng phần đường phía tỉnh Bình Dương

Gói R2: Xây dựng phần đường phía tỉnh Bình Dương

1
Quý 4/2008
Quý 4/2008 – Quý 4/2010 (24 tháng)
Giá gói thầu:
 • 27.164.921.946 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá