Gói BR2: Xây dựng phần cầu dẫn phía tỉnh Bình Dương

Gói BR2: Xây dựng phần cầu dẫn phía tỉnh Bình Dương

1
Quý 4/2008
Quý 4/2008-Quý 4/2010 (24 tháng)
Giá gói thầu:
 • 103.846.453.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá