Gói BR3: Xây dựng phần cầu chính

Gói BR3: Xây dựng phần cầu chính

1
Quý 3-4/2008
Quý 4/2008-Quý 4/2010 (24 tháng)
Giá gói thầu:
 • 364.840.046.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá