Gói 18: Bảo hiểm công trình

Gói 18: Bảo hiểm công trình

1
Quý 3/2008
Quý 4/2008-Quý 4/2011 (36 tháng)
Giá gói thầu:
 • 5.902.596.264 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm