Mua sắm cáp đồng cho các công trình cải tạo sửa chữa mạng cáp phụ đợt 1 năm 2008

Mua sắm cáp đồng cho các công trình cải tạo sửa chữa mạng cáp phụ đợt 1 năm 2008

01
14h00 ngày 9 tháng 9 năm 2008
Tháng 9 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 2.463.791.152 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá