Tư vấn thẩm tra BCKTKT

Tư vấn thẩm tra BCKTKT

2
Tháng 4/2008
10 ngày
Giá gói thầu:
 • 12.025.118 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói