Phòng thí nghiệm mạng và truyền thông – Trường CĐCNTT

Phòng thí nghiệm mạng và truyền thông – Trường CĐCNTT

MT13
14 giờ 00 ngày 26 tháng 9 năm 2008
50 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.130.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói