Tư vấn bảo hiểm xây dựng

Tư vấn bảo hiểm xây dựng

05
Tháng 9-10/2008
Theo tiến độ thi công gói thầu số 1
Giá gói thầu:
 • 9.201.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm