Cung cấp máy chủ, máy PC và máy tính xách tay năm 2008

Cung cấp máy chủ, máy PC và máy tính xách tay năm 2008

01
tháng 9 năm 2009
30 ngày kể từ ngày ký họp đồng
Giá gói thầu:
 • 408.240.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói