Cung cấp CONTAINER 20ft

Cung cấp CONTAINER 20ft

01
tháng 9 năm 2008
10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 •  (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói