Gói 5 : Thi công xây lắp công trình Bổ sung lộ ra Trạm 110/22kV Tân Uyên.

Gói 5 : Thi công xây lắp công trình Bổ sung lộ ra Trạm 110/22kV Tân Uyên.

01
Quý IV/2008 (Phát hành HSMT : từ 08 giờ 00 phút ngày 08/09/2008. Đóng thầu : lúc 09 giờ 00 phút ngày 22/09/2008. Mở HSDT : lúc 09 giờ 00 phút ngày 22/09/2008).
75 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.456.529.901 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói