Gói thầu xây dựng, thiết bị PCCC và thiết bị trường học

Gói thầu xây dựng, thiết bị PCCC và thiết bị trường học

oc1
24/09/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 11689318774 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá