Cống qua đường (16 cống tròn)

Cống qua đường (16 cống tròn)

06
Tháng 9-10/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.078.655.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu