Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

03
Tháng 9-10/2008
Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp
Giá gói thầu:
 • 88.749.885 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm