Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường tỉnh lộ năm 2008

Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường tỉnh lộ năm 2008

01
Quý III năm 2008
Kể từ ngày ký kết hợp đồng đến hết năm 2008
Giá gói thầu:
 • 1.180.084.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói