Khảo sát lập dự án đầu tư

Khảo sát lập dự án đầu tư

01
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 67458950 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm