Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công sửa chữa lớn đường giao thông nội bộ khu vực Công ty thuỷ điện Hoà bình 2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công sửa chữa lớn đường giao thông nội bộ khu vực Công ty thuỷ điện Hoà bình 2008

Tên dự án:Thi công sửa chữa lớn đường giao thông nội bộ khu vực Công ty thuỷ điện Hoà bình 2008
Tên gói thầu:Thi công sửa chữa lớn đường giao thông nội bộ khu vực Công ty thuỷ điện Hoà bình 2008
Nguồn vốn:Vốn sửa chữa lớn
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế hoạch kỹ thuật – Công ty thuỷ điện Hoà bình Điện thoại : 018.210341; di động : 0912013090; Fax : 018.855036
23/06/2008 đến 08/07/2008
1000000 (VND)
08/07/2008 13:30
08/07/2008 13:30