GT04:Potelet, ống thép mạ,boulon,phụ kiện mắc điện

GT04:Potelet, ống thép mạ,boulon,phụ kiện mắc điện

04
Từ tháng 09/2008 đến tháng 10/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 177.151.040 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá