Tư vấn khảo sát kỹ thuật, lập thiết kế kỹ thuật- tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu, lập thiết kế bản vẽ thi công, bao gồm công tác lập EIA và RAP

Tư vấn khảo sát kỹ thuật, lập thiết kế kỹ thuật- tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu, lập thiết kế bản vẽ thi công, bao gồm công tác lập EIA và RAP

0
tháng 10/2008
Hoàn tất công tác khảo sát, lập TKKT-TDT, lập EIA, RAP: 60 ngày; – Lập HSMT cung cấp VTTB: 20 ngày sau khi TKKT-TDT được duyệt; – Lập HSMT xây lắp: 30 ngày sau khi TKKT-TDT được duyệt; – Lập thiết kế bản vẽ thi công (phần không liên quan đến thiết bị): 30 ngày sau khi TKKT-TDT được duyệt; – Lập thiết kế bản vẽ thi công (phần liên quan đến thiết bị): 30 ngày sau khi nhận được bản vẽ chế tạo của nhà thầu cung cấp VTTB; – Giám sát tác giả: theo tiến độ của dự án.
Giá gói thầu:
 • 3965446000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm