Gói thầu số 2-XDCB và SCL-Cung cấp Tủ máy cắt hợp bộ 24kV

Gói thầu số 2-XDCB và SCL-Cung cấp Tủ máy cắt hợp bộ 24kV

Gói thầu số 2-XDCB và SCL
Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.563.800.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu