Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp + thiết bị

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp + thiết bị

10
Qui II/2009
03 thang
Giá gói thầu:
 • 68.911.249 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm