Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương thông báo mời chào hàng

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương thông báo mời chào hàng, Mua sắm VTTB phục vụ xóa bán tổng và phát triển khách hàng 6 tháng cuối năm 2008

GT123 : Cung cấp Cầu dao hạ áp các loại

Thuộc D.A : Mua sắm VTTB phục vụ xóa bán tổng và phát triển khách hàng 6 tháng cuối năm 2008

Nguồn vốn : Vốn chi phí giá thành năm 2008

Bên mời thầu : Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành HSYC : từ 08 giờ 00 ngày 12/06/2008 đến 10 giờ 00 ngày 16/06/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ : Phòng vật tư & XNK, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, số 33 đại lộ Hồ Chí Minh, thành phố Hải Dương.

Điện thoại : (0320) 3220207 ; Fax: (0320) 3220613.

Hạn cuối nhận HSĐX : 10 giờ 00 ngày 16/06/2008