Kiểm toán

Kiểm toán

17
Quí II/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 117.080.827 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm