Tu van tham tra tong du toan

Tu van tham tra tong du toan

7
Qui II/2009
01 thang
Giá gói thầu:
 • 39.779.472 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm