Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế

5
Qui I/2009
03 thang
Giá gói thầu:
 • 842.229.574 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm