Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án đầu tư

03
năm 2007-2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 326.095.638 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm