Tư vấn thẩm tra tổng dự toán

Tư vấn thẩm tra tổng dự toán

07
Qui II/2009
01 thang
Giá gói thầu:
 • 49.312.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm