Tư vấn lập hồ sơ mời thầu Giám sát

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu Giám sát

09
Qui II/2009
03 thang
Giá gói thầu:
 • 30.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói